stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 24.09.2018
privind aprobarea trecerii din proprietatea privată a Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în C.F. nr.446526Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Raportul de Specialitate nr.SC2018-22156/24.09.2018
Având in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-22480/28.09.2018 a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având in vedere Avizul Juridic la Raportul de specialitate nr. SC2018-22156 /24.09 .2018 privind aprobarea trecerii din proprietatea privată a Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în C.F. nr.446526 Timișoara nr.cad. 446526;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere Nota interna nr.40/10.09.2017
Având in vedere Procesul Verbal de sedinta din data de 18.09.2018;
Având în vedere art. 8 din Legea nr. 213/1998, "Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din proprietatea privată a Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în C.F. nr.446526 Timișoara nr.cad. 446526, în suprafață de 46840 mp;
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse 1Est;
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale;