stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 25.10.2018
privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul "Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri A1, A2, si B ale Palatului Culturii"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr. SC2018-........... - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere RAPORT DE SPECIALITATE nr. SC 2018 - ....- al Biroului Constructii-Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avind in vedere Fisa Tehnica nr. 50/05.09.2018 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Avind in vedere Programul de Dezvoltare 2018, Investitii, cap. 67.02.03.04- Institutii publice de spectacole si cocerte, HCL nr. 421/13.09.2018;
In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba documentația tehnico-economica elaborata la faza DALI, pentru investiția "Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri A1, A2, si B ale Palatului Culturii" intocmit de S.C. "Prodao Ing" S.R.L.

Art. 2: Se aproba indicatorii tehnico-economici - faza DALI, pentru proiectul "Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri A1, A2, si B ale Palatului Culturii" prevazuti in ANEXA 1.

Art. 3: Se aproba descrierea sumara a investitiei pentru proiectul"Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri A1, A2, si B ale Palatului Culturii" prevazuta in ANEXA 2.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Contructii-Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;

Art. 5: Prezenta hotărâre se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata se comunica ;
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Biroul Constructii-Instalatii;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;