stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 05.12.2018
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60/23.02.2018 cu modificările și completările aduse prin Hotărârea Consiliului Local nr. 218/24.04.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI și a anexei privind "Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-29376/07.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-29376/07.12.2018. Direcției Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-29376/07,12,2018. Anexa la Raportul de specialitate;
Având în vedere adresa Organismului Intermediar ADR Vest nr.26731/21.11.2018 referitoare la Solicitarea de clarificare nr. 5, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDD 2018 - 546/23.11.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru, cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creștere Timișoara";
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/04.03.2009 (*actualizată*) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.b), alin. 4, lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;;


HOTARASTE

Art.1: Se înlocuiește Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 60/23.02.2018 cu modificările și completările aduse prin Hotărârea Consiliului Local nr. 218/24.04.2018 cu noua Anexa 1 privind noii indicatorii tehnico-economici - faza DALI pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31"

Art.2: Se înlocuiește Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 60/23.02.2018 cu modificările și completările aduse prin Hotărârea Consiliului Local nr. 218/24.04.2018 cu noua Anexa 2 privind descrierea sumară a investiție pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31"

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.