stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 17.12.2018
privindcompletarea HCL nr.151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 243/20.12.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-30581/17.12.2018, privind oportunitatea Proiectului de hotărâre privind completarea HCL nr.151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 243/20.12.2016- a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 30581 din data de 17.12.2018 al Direcției Generale D.P.P.R.U.;
Având în vedere avizul/raportul Serviciului Juridic nr. SC2018- 30581/17.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 243/20.12.2016 prin care s-a aprobat completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/02.02.2016 precum si tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul și troleibuzul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 151/03.04.2018 prin care s-a aprobat actualizarea, modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 243/20.12.2016;
Ca urmare a constituirii alianței între orașele Timișoara, Arad, Oradea și Cluj-Napoca -,,Alianței Vestului";
Luand in considerare prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), (2) lit. a), d), (3) al.c, (6) lit.a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă completarea HCLMT nr. 151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 243/20.12.2016, astfel:
La art.1 se introduce un nou alineat, alin.2, care va avea urmatorul continut :
" (2) Abonamentul general pe mijloacele de transport în comun din celelalte orașe semnatare, Cluj - Napoca, Oradea și Arad va fi valabil pe raza municipiului Timișoara. Prevederea se aplică în condițiile în care municipiul Oradea, municipiul Arad și municipiul Cluj - Napoca, adoptă hotărâri de consiliu prin care abonamentul "GENERAL" de pe raza municipiului Timișoara să fie recunoscut în aceste orașe."
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generala D.P.P.R.U. din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Serviciu Școli Spitale;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- SC Societatea de Transport Public Timișoara SA;
- Mass-media locale.