stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 25.01.2018
privind acordarea a 86 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc", furnizorilor privați de servicii sociale Fundația Umanitară Chosen România, Fundația Timișoara 89 și Societatea pentru Copii și Părinți SCOP


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere expunerea de motive nr. 836/19.01.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind acordarea a 86 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc", furnizorilor privați de servicii sociale Fundația Umanitară Chosen România, Fundația Timișoara 89 și Societatea pentru Copii și Părinți SCOP;
Având în vedere dispozițiile art.2 alin.1 lit.b și g, ale art.8 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;
Având în vedere prevederile art.39 lit. c) și art.61 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, actualizată;
În temeiul art.36, alin.2, lit. d) si e) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acordarea a 86 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc", furnizorilor privați de servicii sociale Fundația Umanitară Chosen România, Fundația Timișoara 89 și Societatea pentru Copii și Părinți SCOP;

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

Art. : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează

Art. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
- Fundației Umanitare Chosen România;
- Fundației Timișoara 89;
- Societății pentru Copii și Părinți SCOP;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;