stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 25.10.2019
Privind tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

           Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-26592/21.10.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-26592 din data de 21.10.2019 al Directiei Generale D.P.P.R.U. ;
           Având în vedere Avizul Serviciul Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-26592/21.10.2019;
       Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
      Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 63/26.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara și aprobarea tarifelor de parcare, modificată și completată;
      Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 418/30.07.2013 privind modificarea și completarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 63/26.02.2013;
      Având în vedere Ordonanța Guvernului  nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
      Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
În conformitate cu prevederile art. alin. 129 alin. 2 lit. c si d, si alin. 7 lit. m din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Pentru anul 2020 tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timișoara vor fi cele stabilite prin art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 63/26.02.2013 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Municipiului Timișoara nr. 418/30.07.2013, conform Anexei.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Drumuri, Poduri, Pracaje si Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și S.C. Drumuri Municipale S.A.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  

Art.4:   Prezenta hotărâre se comunică:Instituției Prefectului - Județul Timiș;
      - Primarului Municipiului Timișoara;
      - Serviciului Juridic;
      - Direcției Economice;
      - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - I Est;
      - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - II Vest;
      - Direcției Generale D.P.P.R.U;
      - Direcției de Mediu;
      - Direcției Comunicare;
      - Direcției Urbanism;
      - Direcției Dezvoltare;
      - Direcției Poliția Locală;
      - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
      - Biroului Managementul Calității;
      - S.C. Drumuri Municipale S.A;
      - Mass - media locale.