stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 16.11.2018
privind modificarea si aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 27179/16.11.2018 - privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 27180 / 16.11.2018, al Serviciului Resurse Umane din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de ________________ - Anexa la raportul de specialitate nr. SC2018 - 27180 / 16.11.2018;
Avand in vedere Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 55652 / 2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism , ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Organigrama, Statul de Functii si Regulamentul de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara, conform Anexelor nr. 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism ;
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Sport - Cultura;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.