stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 16.04.2018
privind aprobarea trecerii unui teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara în vederea realizării obiectivului de investiții "Construire clădire cu destinația creșă în zona de nord a Municipiului Timișoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-8496 din 16.04.2018 a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-5594 din 16.04.2018 al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-5594/17.04.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018-5594 din 16.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură,știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa nr.SC2018-5594/09.03.2018 prin care Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană a solicitat înscrierea dreptului de proprietate publică al Municipiului Timișoara în CF 444152 Timișoara;
Având în vedere adresa SC2018-5594 din 11.04.2018 a Serviciului Juridic ;
Având în vedere adresa SC2018-5594 din 22.03.2018 a Compartimentului Administrare Fond Funciar ;
Conform prevederilor art. 8, alin. (1), din Legea nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul privat al unității administrativ teritoriale în domeniul public al aceleiași unități adminitrativ teritoriale, se face prin hotărâre a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul privat al Primăriei Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului situat în str. Ion Ionescu de la Brad nr.1/E , înscris în CF 444152 Timișoara provenit din CF 403227, (CF vechi 201576, C.F.vechi 141364 Timisoara), cu nr. cad. 50619 ( nr. top vechi 2190/2, 2191/1-2191/2, 2192/1/1/1/4/2-3/4; 2190/2, 2191/1-2191/2, 2192/1/7/2; 2193/1/1/1/1/2) și suprafața de 3715 mp.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass-mediei locală.