stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 29.11.2017
privind aprobarea listei asociațiilor, fundațiilor și cultelor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 6538/27.11.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6504/27.11.2017 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6291/22.11.2017 al Serviciului Contabilitate Buget Finanțe din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul juridic anexă la raportul de specialitate nr. 6504/27.11.2017 privind aprobarea listei asociațiilor, fundațiilor și cultelor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ,sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, ale H.G. nr. 1153/2001 pentru apobarea Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;
Având în vedere Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor care pot primi subvenții de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.387/17.10.2017 .
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă lista asociațiilor, fundațiilor și cultelor selecționate care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998 și nivelul subvențiilor ce urmează a fi acordate, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2: Toate cheltuielile reprezentând subvenții către asociații și fundații care acordă servicii de asistență socială și care au fost selecționate de Comisia de evaluare și selecționare a organizațiilor și fundațiilor se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 art.40, alin 1, până la aprobarea bugetului pentru anul 2018. În consecință, până la această dată, sumele care vor fi acordate cu titlu de subvenție către asociații și fundații se vor stabili în limita de 1/12 din bugetul aprobat pentru anul bugetar 2017 prin HCLMT nr.100/31.03.2017.

Art. 3: Se acordă subvenția pentru un număr lunar de beneficiari corelat cu capacitatea maximă din Lista furnizorilor de servicii sociale acreditați și a serviciilor sociale licențiate în baza Legii nr. 197/2012, publicată pe site-ul Ministerului muncii și Justiției Sociale;

Art.4: În cazul în care bugetul propus în sumă de 8039567,76 lei nu este aprobat de către consiliul local al municipiului Timișoara la nivelul sumei solicitate, comisia de evaluare va aplica criteriile de departajare (prevăzute în anexa nr. 6 la HCLMT nr. 387/17.10.2017), conform Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei. Reformulat;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:
- Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Cladiri, Terenuri și Dotari Diverse;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
-Mass-mediei locale .