stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 17.09.2018
privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învațământ preuniversitar din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 21774/19.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21774/19.09.2018 al Serviciului Școli-Spitale din cadrul primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de19.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21774/19.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 educației naționale;
Având în vedere prevederile art.11 alin. 4, lit.e și art. 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2015 privind asigurarea calității educației;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.d, alin.6, pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara, prevăzuți în Anexele 1, 1a, 2a, 2b, 2c și 2d, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 316/03.08.2017 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru evaluarea și asigurarea calității educației în învățământul preuniversitar de stat, preuniversitar de stat autorizat, privat acreditat, privat autorizat și unitățile conexe de stat din municipiul Timișoara și Hotărârea Consiliului Local nr. 361/15.09.2017 privind completarea art. 1 din HCL nr. 316/2018 desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru evaluarea și asigurarea calității educației în învățământul preuniversitar de stat, preuniversitar de stat autorizat, privat acreditat, privat autorizat și unitățile conexe de stat din municipiul Timișoara, cu anexa 2, anexa 3,anexa 4

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează membrii prevăzuți în Anexele 1, 1a, 2a, 2b, 2c și 2d, la prezenta hotărâre și unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relationare;
- Serviciul Școli-Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara din Anexele 1, 1a, 2a, 2b, 2c și 2d;
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Mass-media locale.