stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 19.12.2018
privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1512/28.01.2008, incheiat cu SC " DOSOGIN" SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28675/03.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28675/03.12.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de ……………….;
Avand in vedere Adresa nr. CT2018-005744/09.11.2018 a SC " DOSOGIN" SRL.
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al sedintei din data de 15.11.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de Locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 549/24.10.2018.
Avand in vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr. 1512/28.01.2008, incheiat cu SC " DOSOGIN " SRL, pentru spatiul din Timisoara, str.Amforei nr.4, SAD, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 17.01.2019 pana la 16.01.2022.

Art.2. Se aproba incheierea actului aditional .

Art.3. Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST.

Art.4. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Serviciul Scoli-Spitale;
- Directiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;