stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 29.10.2018
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții ,,Execuție fântâni forate în municipiul Timișoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 -025126/26.10.2018 al Directiei Edilitare;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - /18.10.2018.
Având în vedere Avizul Direcției Economice - anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - /18.10.2018.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Fișa Tehnică de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții nr. 55/15.10.2018 a Comisiei tehnico-economice;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) și lit. d), precum și alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Execuție fântâni forate în municipiul Timișoara" întocmit de S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L., cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
(2) Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului tehnic și a Documentației de execuție.

Art.2: Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;