stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 02.10.2018
privind schimbarea denumirii unor unități de învățământ preuniversitar de stat, cuprinse în anexa 1 la rețeaua unităților de învătământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, începând cu anul școlar 2018-2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 22758/02.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 22758/02.10.2018 al Serviciului Școli-Spitale din cadrul primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 22758/02.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 30 al Ordinului nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019;
Având în vedere Ordinele Ministrului Educației Naționale nr. 5053/10.09.2018, nr. 5072/11.09.2018, nr. 5073/11.09.2018, nr. 5074/11.09.2018, nr. 5075/11.09.2018, nr. 5076/11.09.2018, nr. 5077/11.09.2018, nr. 5080/11.09.2018, nr. 4254/08.08.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 90/23.02.2018 privind rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat, privat acreditat/autorizat din municipiul Timișoara, Anexa 1;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă schimbarea denumirii următoarelor unități de învățământ preuniversitar de stat:
1. Colegiul Tehnic "Ion I. C. Brătianu" va avea denumirea Liceul Tehnologic "Ion I.C. Brătianu";
2. Colegiul de Silvicultură și Agricultură "Casa Verde" va avea denumirea Liceul Tehnologic de Silvicultură și Agricultură "Casa Verde";
3. Colegiul Tehnic de Vest va avea denumirea Liceul Tehnologic de Vest;
4. Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" va avea denumirea Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida";
5. Colegiul Tehnic Energetic "Regele Ferdinand I" va avea denumirea Liceul Tehnologic Energetic "Regele Ferdinand I";
6. Colegiul Tehnic "Azur" va avea denumirea Liceul Tehnologic "Azur";
7. Colegiul Tehnic Electrotimiș va avea denumirea Liceul Tehnologic Electrotimiș;
8. Colegiul Național de Artă "Ion Vidu" va avea denumirea Liceul de Artă "Ion Vidu";
9. Liceul Pedagogic "Carmen Sylva" va avea denumirea Colegiul Național Pedagogic "Carmen Sylva";
și se operează schimbarea de denumire în anexa 1 la rețeaua școlară valabilă pentru anul școlar 2018 - 2019 cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin HCL nr. 90/23.02.2018.

Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli Spitale.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitară;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Serviciului Școli-Spitale;
- Inspectoratul Școlar Județean Timiș;
- Colegiul Tehnic "Ion I. C. Brătianu";
- Colegiul de Silvicultură și Agricultură "Casa Verde";
- Colegiul Tehnic de Vest;
- Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida";
- Colegiul Tehnic Energetic "Regele Ferdinand I";
- Colegiul Tehnic "Azur";
- Colegiul Tehnic Electrotimiș;
- Colegiul Național de Artă "Ion Vidu";
- Liceul Pedagogic "Carmen Sylva";
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.