stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 15.10.2019
privind aprobarea modificării prevederilor art. 3, alin.(1) și art.3, alin.(3) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 371 din 30.10.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-25904 din 14.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate  nr. SC2019-25905 din 14.10.2019al Biroului Salubrizare ;
Având în vedere avizul/raportul Serviciului Juridic nr.;sc2019-25905 din 14.10.2019;
Având în vedere prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*)  privind   regimul deșeurilor , art. 21 alin. (3) și (4);
Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 2 din 12 iulie 2001 modificată și completată privind regimul juridic al contravențiilor art. 2 (2) si art. 8;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa Direcției Poliției Locale nr. 5191/15.07.2019;
Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Timișoara nr.  371din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoril Municipiului Timișoara;        
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ art. 129 alin. (1); alin. 2 lit. (d), alin. 7 lit. c, g, i;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ art. 139 alin. (1)
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ art. 196 alin. (1) lit. a;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea art.3, alin.(1) din Anexa la  Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Timișoara nr.  371 din 30.10.2007, care va avea următorul cuprins:

a) Aruncarea de hârtii, mucuri de țigară, ambalaje (PET-uri, doze aluminiu, etc.), resturi alimentare, scuipatul și consumul de semințe pe domeniul public.
a.1) Abandonarea deșeurilor de orice fel pe domeniul public, care prin conținut și volum necesită intervenția operatorului de salubrizare, contribuind astfel la formarea rampelor clandestine sau alimentarea acestora.
a.2) Neridicarea deșeurilor abandonate de către persoana sancționată conform art. a.1);        
Art.2: Se aprobă modificarea art.3, alin.(3) din  Anexa la Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Timișoara nr.  371 din 30.10.2007 , care va avea următorul cuprins:

Nerespectarea interdicțiilor și obligațiilor prevăzute la art. 3, se sancționează contravențional astfel:
-  fapta prevăzută la art. 3 lit. a) se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei - 1.000 lei;
-  fapta prevăzută la art. 3 lit. a.1)se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000 lei - 2.500 lei și măsura complementară de a ridica deșeurile abandonate  și de a le preda  către operatorul de salubrizare  în termen de 48 de ore de la data comunicării procesului verbal de contravenție. Dovada predării deșeurilor va fi prezentată agentului care a dispus măsura, în termen de 48 de ore.
- fapta prevăzută la art. 3 lit. a.2) se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000 - 2.500 lei.Art.3: Celelalte articole rămân neschimbate;


Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Direcția Poliției Locale Timișoara.


Art.5:  Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului-Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Birou Salubrizare;
- Serviciul Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcția Fiscală;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass- media locale;
- Direcția Poliției Locale;