stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 20.12.2017
privind asumarea de către Consiliul Local a Municipiului Timisoara a Protocolului de predare - primire a imobilelor cu destinatia de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, încheiat între R.A.D.E.F. " RomâniaFilm " și Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-31989 /19.12.2017 al Biroului Sport- Cultură;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere punctul 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.
Ținând cont de Dispoziția Sentinței Civile nr. 58/27.02.2015, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 122/20.01.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în dosarul nr. 5250/30/2014, în sensul predării-primirii imobilelor (constructii si ternurisălilor și grădinilor de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara;
Luând în considerare Protocolul de predare - primire a imobilelor cu destinatia de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, inregistrat cu nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017, încheiat între R.A.D.E.F. " RomâniaFilm " și Municipiul Timișoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile articolului nr.36 alin (2)- lit c si d, alin. (6)-lit a, pct.1,4,5 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se asuma de către Consiliul Local al Municipiului Timisoara Protocolul de predare - primire, inregistrat cu nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017, încheiat între R.A.D.E.F.
" RomâniaFilm" și Municipiul Timișoara, care are ca obiect predarea-primirea imobilelor cu destinatia de săli și grădini de spectacol cinematografic, situate in Municipiul Timisoara, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare;

Art.2(1):(1) Odata cu preluarea imobilelor cu destinatia de săli și grădini de spectacol cinematografic, prevazute la Art.1 din Protocolul de predare-primire, se preia si personalul aferent,conform Anexei nr.2 la prezenta hotarare;
(2) Predarea-preluarea personalului se va efectua in baza documentelor de personal solicitate de catre Municipiul Timisoara si puse la dispozitie de R.A.D.E.F. "RomâniaFilm", cu respectarea prevederilor Legii nr.53/2003-Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Procesul verbal de predare-primire a personalului -anexa la Protocol , va fi supus asumarii de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Art.3: Procesele verbale de predare-primire a imobilelor cu destinatia de săli și grădini de spectacol cinematografic-anexe la Protocol, care contin indicatori tehnici si economici, se vor incheia pentru fiecare imobil in parte, urmand a fi supuse asumarii de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara;

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Sport-Cultură, Directia Economica si Servicul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 5. Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Biroului Sport-Cultură;
- Serviciului Resurse Umane;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcției Comunicare -Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- R.A.D.E.F. " RomâniaFilm";
- mass - mediei locale.