stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 19.10.2018
pentru modificarea și completarea HCLMT nr. 480/08.10.2018 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara și inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- / .2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- / .2018, întocmit de către Direcția Economică;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- / .2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităților si Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederiel HCLMT nr. 480/08.10.2018 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara și inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 849/22.07.2009 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 și a Hotărârii Guvernului nr.1016/2005 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor din județul Timiș;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 - privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara, modificată și completată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea și completarea HCLMT nr. 480/08.10.2018, după cum urmează:
a) Titlul HCLMT nr. 480/08.10.2018 se modifică și va avea următorul conținut: ,,privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara, secțiunea II Bunuri mobile și inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei II la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș, cu completările și modificarile ulterioare".
b) Se modifică art. 1, astfel: ,,(1) Se aprobă însușirea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiul Timișoara, conform Anexei la prezenta hotărâre".
c) Se completează art.1 cu un nou alineat, alineatul (2), care va avea următorul conținut: (2) Bunurile mobile prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre se declară ca fiind de uz și de interes public local".
d) Se completează art.1 cu un nou alineat, alineatul (2), care va avea următorul conținut: ,,(3) Se aprobă înaintarea către Guvernul României a HCL 480/2018, cu modificările și completările ulterioare".

Art. 2: Celelalte prevederi ale HCLMT nr. 480/08.10.2018 rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Edilitare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Poliția Locală;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Consiliului Județean Timiș;
- Mass - mediei locale.