stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 04.09.2018
privind incheierea actului aditional de modificare a contractului de comodat nr.2/07.12.2015 incheiat cu UNIVERSITATEA DE VEST - FACULTATEA DE MUZICA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2018-20151/29.08.2018 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-20151/29.08.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de ……………….;
Având în vedere Prin Nota Interna nr.25/14.05.2018 a Primarului Municipiului Timisoara privind demararea de urgenta a procedurilor privind reabilitarea completa a cladirii "Primaria Veche";
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba incheierea actului aditional de modificare a Contractului de Comodat nr.2/07.12.2015 incheiat cu UNIVERSITATEA DE VEST - FACULTATEA DE MUZICA, astfel:
Se modifica CAP.IV OBLIGATIILE PARTILOR:
- art.4.1. COMODANTUL se obliga, lit. d), va avea urmatorul continut:
d) Sa execute lucrarile de reparatii curente sau capitale ale imobilului;
- art. 4.2. Obligatiile COMODATARULUI sunt urmatoarele, li.d), va avea urmatorul continut:
d) sa execute lucrari de reparatii curente ale imobilului;

Art.2. Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara sa semneze actul aditional.

Art.3. Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;