stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 14.10.2019
privind aprobarea infiintarii Pietei taranesti de tip volanta in Municipiul Timisoara, zona Soarelui (strada Oglinzilor), inscrisa in CF nr. 425289, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 26242 - al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est ;
Avand in vedere Expunerea de motive nr. 26242 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere avizul serviciului juridic nr.          din data de           , anexa la Raportul de specialitate.
Avand in vedere  adresa SC PIETE SA, nr.1974/04.10.2019, inregistrata la Municipiul Timisoara cu numarul CT2019-006318/04.10.2019.
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Ordinului ANSVSA nr. 111 / 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala, actualizat;
Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 724/2013 al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale privind atestarea produselor traditionale,  actualizat;
Avand in vedere prevederile art. 6 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicat, aprobata prin Legea nr. 650/2002, prevede ca "exercitarea activitatii de comercializare in zone publice este supusa acordului autoritatilor administrative  publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora si a planurilor de urbanism;
In conformitate cu Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timisoara nr. 655/2018, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2019, Anexa 1, cap.5, pct.2a.
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 348/2004  privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice,  actualizat.
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.  c)" atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului" din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Avand in vedere Procesul Verbal de predare- primire incheiat intre Municipiul Timisoara si SC PIETE SA din data de 05.06.2009 prin care s-a cedat catre SC PIETE SA folosinta si exploatarea imobilului din zona Soarelui, se aproba schimbarea utilitatii acestuia prin aprobarea infiintarii unei Piete Taranesti de tip volanta.

Art.2: Accesul in piata taraneasca de tip Volanta din zona Soarelui (strada Oglinzilor, imobil inscris in CF  nr. 425289)se va realiza pe baza contractului incheiat de catre producatorii de produse agroalimentare cu SC PIETE SA prin care se va reglementa atat taxa de ocupare a domeniului public al Municipiului Timisoara conform HCL nr. 655/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2019, Anexa 1, cap.5, pct.2a. (suma care va fi transferata de catre SC PIETE SA in contul Municipiului Timisoara) cat si din taxa care va reveni SC PIETE SA pentru activitatile administrative/servicii.

Art.3: SC PIETE SA va avea obligatia organizarii si desfasurarii Pietei Taranesti de tip volanta precum si urmaririi procedurilor administrative: servicii de curatenie, intretinere, amenajari necesare, altele decat cele care necesita Autorizatie de Constructie.

Art.4:  S.C. PIETE S.A. Timisoara are obligatia de a efectua toate demersurile in obtinerea tuturor  avizelor,  autorizatiilor,  de la institutiile abilitate.

Art.5:  S.C. PIETE S.A. Timisoara va intocmi si va supune aprobarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF)  in termen de 30 zile de la aprobarea prezentei hotarari.

Art.6:  Se aproba planul din Anexa 1, parte integranta la prezenta Hotarare.

Art.7: Este interzisa comercializarea in piata taraneasca a produselor agroalimentare provenite din import sau a produselor care nu sunt cuprinse in obiectul de activitate al pietei.      

Art.8 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est, Directiei Economice, Directiei de Mediu si SC PIETE SA.

Art.9 Prezenta hotarare se comunica:
     - Institutia Prefectului - Judetul Timis;
     - Primarului Municipiului Timisoara;
     - Directiei Urbanism;
     - Directiei Drumuri , Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
     - Directiei Economice;
     - Directiei de Mediu;
     - Directiei Dezvoltare;
     - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
      - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
     - Serviciul Scoli Spitale, Baze Sportive;
     - Directiei Comunicare-Relationare;
     - Biroului Audit;
     - Biroului Managementul Calitatii;
     - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
     - Mass-media locale;