stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 05.11.2019
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investitiei pentru obiectivul DALI+PT Extindere corp cladire C1 la Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-27959 din 04.11.2019 - privind oportunitatea  Proiectului de hotarare al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
     Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-27959 din 04.11.2019 al Biroului Constructii - Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
     Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de  06.11.2019   - Anexa la Raportul de specialitate nr SC2019-27959 din 04.11.2019;
     Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati coerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
    Avand in vedere Fisa Tehnica nr. 24/01.11.2019  de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico -Economica;
     Avand in vedere Programul de Dezvoltare 2019,  investitii, cap 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior.
     In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
     In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2, lit.b si alin 4 lit.d din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;
     In temeiul art. 139 alin.1 si 3 si art.196 alin. 1 lit. a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba documentatia tehnico -economica elaborata la faza DALI , pentru investitia DALI+PT Extindere corp cladire C1 la Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2, jud. Timis intocmita de S.C. "CONPAC ARHITECT" S.R.L, Cluj.

Art. 2: Se aproba indicatorii tehnico-economici -faza DALI , pentru proiectul "DALI+PT Extindere corp cladire C1 la Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2, jud. Timis prevazuti in Anexa 1 la prezenta hotarare.

Art. 3: Se aproba descrierea sumara a investitiei pentru proiectul  "DALI+PT Extindere corp cladire C1 la Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2, jud. Timis prevazuta in Anexa 2 la prezenta hotarare.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Biroul Constructii - Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
            - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
            - Primarului Municipiului Timisoara;
             - Serviciului Juridic;
            - Directiei Urbanism;
            - Directiei Generala Drumuri ,Poduri ,Parcaje si Retele de Utilitati;
            - Directiei Economice;
            - Directiei de Mediu;
            - Directiei Dezvoltare;
            - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse  I Est;
             - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest
            - Serviciului Scoli Spitale;
             - Biroului Constructii Instalatii;
            - Directiei Comunicare-Relationare;
            - Biroului Audit;
            - Biroului Managementul Calitatii;
            - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
            - Mass-media locale.