stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 26.09.2018
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara, Splaiul N.Titulescu nr.2, înscris în C.F. nr. 404587 (C.F vechi nr.8823), nr.topo 17300,17301 la prtul de vanzare de 1.440.000 lei.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr SC2018- 22311/26.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018- 22311/26.09.2018 intocmit de Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente, in baza adreselor emise de directiile/serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic , Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 22311/26.09.2018.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme In conformitate cu adresa Directiei Judetene pentru Cultura Timis cu nr 405/06.02.2017;
Având în vedere adresa cu nr.SC2018- 021912 din 20.09.2018 înregistrată de catre SC.CORDISMED SRL, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara, strada N.Titulescu nr.2, înscris în C.F. nr. 404587 (C.F vechi nr.8823), nr.topo 17300,17301 cu suprafață totala de 755 mp, la prețul de 1.440.000 lei.
In conformitate cu adresa nr. 3172 din 18.09.2018 a Direcției Județene de Cultură Timiș imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus în Ansamblul Urban ,, Splaiul Nicolae Titulescu ( Sf.Sec.XIX),cod TM-II-a-B-06113, poziția 142 din Lista Monumentelor Istorice-2015.
In conformitate cu art 4 alin 4 si alin 8 , precum si art 26 din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, completata si modificata;
În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara, Splaiul N.Titulescu nr.2, înscris în C.F. nr. 404587 (C.F vechi nr.8823), nr.topo 17300,17301 la prtul de vanzare de 1.440.000 lei.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente, Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Serviciul Scoli Spitale;
- Biroul Sport Cultura
- Direcției Comunicare- Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- SC.CORDISMED SRL prin imputernicit PAUL FILIP CIUCUR
- Mass-media locale.