stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 20.12.2017
Privind aprobarea contractului de cesiune a creantei Aquatim SA asupra Colterm SA catre Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-32145/20.12.2017 al Directiei Edilitare;
Având în vedere avizul Directiei Economice din data de 20.12.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism , ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 202/2016 privind aprobarea majorarii capitalului social al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA;
Având în vedere prevederile articolelor 1566-1586 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.36. alin 2. Lit. b si d. din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Contractul de cesiune a creantei pe care Aquatim SA o are asupra Colterm SA catre Municipiul Timisoara, conform anexei la proiectul de hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Aquatim SA si Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timișoara

Art.3: Prezenta se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Aquatim SA;
- Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timișoara;
- Mass-media locale;