stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 05.09.2018
privind aprobarea delegării de gestiune a serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 20259/30.08.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere studiul de oportunitate pentru prestarea serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara,
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 20260/30.08.2018 al Biroului Salubrizare,
Având în vedere prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, modificată;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată, Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al localităților;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) și art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă delegarea gestiunii activității de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara, în baza studiului de oportunitate, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă Caietul de Sarcini și anexele la acesta, pentru delegarea serviciului public de curațare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se împuternicește Biroul Salubrizare să efectueze modificări la Caietul de sarcini, prevăzut la art. 2, pe perioada derulării achiziției.

Art. 4: Se aprobă Acordul cadru și modelul de Contract subsecvent pentru delegarea serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Se abrogă HCLMT nr. 428/21.11.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Timișoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului-Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcția Fiscală;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass- media locale;
- Direcția Poliției Locale;