stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 26.11.2018
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M , reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 28073/26.11.32018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28074/26.11.2018., al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul nr.SC2018 - 28704/26.11.2018 al Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2018 - 28074/26.11.2018;
Avand in vedere Avizul nr.SC2018 - 28073/26.11.2018 al Serviciului Economic - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2018 - 28074/26.11.2018;
Avand in vedere contractul de prestare de servicii nr. 312/11.11.2015 incheiat intre Municipiul Timisoara si SC PRODAO-ING SRL;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Crestere Timisoara";
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba documentatia tehnico-economica elaborata la faza P.T., pentru investitia: "Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M , reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Prioritatea de investitii 4.4 - Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare OS 4.4 - Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca.

Art.2: Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei: "Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M , reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, conform Anexei 1, si "Descrierea investitiei", conform Anexei 2, in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Prioritatea de investitii 4.4.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4. Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis:
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli Spitale
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.