stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 12.12.2017
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.269/28.07.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in Municipiul Timișoara pentru anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. IF2017-090758 din data de 04.12.2017 al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;
Având în vedere Nota de Fundamentare - anexă la raportul de specialitate al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic - anexă la raportul de specialitate al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism , ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art.458 alin.1 si alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata,
Având în vedere prevederile art.460 alin.2 si alin.10 si ale art.489 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată,
Având în vedere prevederile art.I pct.1 si pct.2 din Legea nr. 209/03.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.269/28.07.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timișoara pentru anul 2018,
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2), lit.b) si alin.4 lit.c) din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.269/28.07.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2018, se modifică și se completează dupa cum urmează:
1. La art.1, alin.(2) se modifica și va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta;
b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta."
2. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea urmatorul cuprins:
"(4) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii."
3. La articolul 1, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
" (4^1) Se stabilesc cote adiționale la impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice și la impozitul/taxa pe clădiri datorat/datorată de persoanele juridice, de 50% fața de nivelul cotelor de impozitare aplicabile în anul 2018 conform art.1 alin.2, alin.3 și alin.4 din prezenta hotărare și conform art.458 si art.460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată."
4. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea urmatorul cuprins:
"a) Clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice de tipul muzee ori case memoriale, altele decat cele prevăzute la art.456 alin.(1) lit.x) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată."
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Secretariat General;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Monumente;
- Biroului Autorizare Activitati Comerciale;
- Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
- Biroului Salubrizare;
- Serviciului Resurse Umane;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Achizitii Publice;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara;
- Biroului Gestiune Populatie Canina, Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie si Activitati Administrative;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Centrului social de urgenta pentru persoanele fara adapost cu cantina sociala;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;
- Direcției de Evidenta a Persoanelor;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Directiei Politiei Locale Timisoara;
- Mass-media locale.