stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 15.10.2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul " DALI reabilitare (structuri metalice în arce pentru spații culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă)-Parcul Rozelor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.  SC2019-25751/11.10.2019 privind oportunitatea  Proiectului de hotărâre,al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
       Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-25751/11.10.2019 al Biroului Construcții -Instalații din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
       Având in vedere Avizul Serviciului Juridic  din data de 15.10.2019 -  Anexa la Raportul de specialitate nr SC 2019-25751/11.10.2019.
      Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
      Având în vedere Fișa Tehnică nr.25/01.10.2019  de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții , emisa de Comisia Tehnico -Economică ;
      Având in vedere Programul de Dezvoltare 2019 ,  investiții , cap 67.02.03.04 - Instituții publice de spectacole și concerte.
      În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b)  și alin. 4 lit. d)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
      În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentația tehnico -economică elaborată la faza DALI , pentru investiția " DALI  reabilitare (structuri metalice în arce pentru spații culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă)-Parcul Rozelor", întocmită de Universitatea Politehnica Timișoara.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici -faza DALI , pentru proiectul" DALI  reabilitare (structuri metalice în arce pentru spații culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă)-Parcul Rozelor" prevazuți în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă descrierea sumară a investiției ,pentru proiectul "DALI  reabilitare (structuri metalice în arce pentru spații culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă)-Parcul Rozelor",prevazută în Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  

Art.   Prezenta hotărâre se comunică:
              - Instituției Prefectului - Județul Timiș;
              - Primarului Municipiului Timișoara;
              - Serviciului Juridic;
              - Direcției Urbanism;
              - Direcției Generală Drumuri ,Poduri ,Parcaje si Retele de Utilitati;
              - Direcției Economice;
              - Direcției de Mediu;
              - Direcției Dezvoltare;
              - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse  I Est;
              - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest
              - Serviciului Scoli-Spitale;
              - Biroului Constructii Instalatii;
              - Direcției Comunicare-Relationare;
              - Biroului Audit;
              - Biroului Managementul Calității;
              - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;