stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 08.11.2018
privind aprobarea operatiunii de dezlipire a imobilului inscris in CF 434653 Timisoara situat pe Calea Bogdanestilor nr.32B in doua loturi. Lotul 1 cu suprafata de 16478 cu nr.cadastral nou 446999 si Lotul 2 cu suprafata 4052 mp. cu nr. cadastral nou 447000, si alipirea Lotului 2, cu terenul cu suprafata de 4000 mp. situat pe str. Balta Verde, inscris in CF nr.34654 cu nr.cadastral 434654, rezultand o parcela noua cu suprafata de 8052 mp.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de Motive nr.CT 2018-005608/08.11.2018-a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. CT 2018 - 005608/08.11.2018-al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr.CT 2018 - 005608/12.11.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate, nr. CT2018-005608/08.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere art.78 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, modificat prin Ordinul nr.1304/2015;
Luand in considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, actualizata;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, modificata;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1:Aprobarea operatiunii de dezlipire a imobilului inscris in CF 434653 Timisoara situat pe Calea Bogdanestilor nr.32B in doua loturi. Lotul 1 cu suprafata de 16478 cu nr.cadastral nou 446999 si Lotul 2 cu suprafata 4052 mp. cu nr. cadastral nou 447000, si alipirea Lotului 2, cu terenul cu suprafata de 4000 mp. situat pe str. Balta Verde, inscris in CF nr.34654 cu nr.cadastral 434654, rezultand o parcela noua cu suprafata de 8052 mp.conform documentatiei intocmite de WEST cad SRL si avizata de O.C.P.I.Timisoara conform Referatului de Admitere nr.221790/23.10.2018, care face parte din prezenta hotarare si constituie Anexele 1, 2 si 3.
nr. 221790Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest.

Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.