stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 03.10.2019
privind aprobarea operatiunii de rectificare a suprafetei imobilului cu nr. top.1833/635-637/b, 1836/635-637 inscris in CF nr. 428107 Timisoara, CF vechi nr.1428 Chisoda, situat in Timisoara str. Chisodei nr.48, de la suprafata de 1259 mp. la suprafata 1213 mp.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. CT 2019-004632/03.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;        Avand in vedere Raportul de specialitate nr.CT 2019-004632/03.10.2019 - al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr.CT 2019 - 004632/04.10.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr.CT 2019 - 004632/03.10.2019;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Ordinul 700/2014 art.78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;                                                                                                                                                                         Luand in considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, actualizata;                                                                                              
Avand in vedere prevederile art. 296, alin.(2)  din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin.(1) si alin.(2)  lit.c, art.196 alin.(1) lit.a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139 alin. 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba operatiunea de rectificare a suprafetei imobilului  cu nr. top.1833/635-637/b, 1836/635-637 inscris in CF nr. 428107 Timisoara, CF vechi nr.1428 Chisoda, situat in Timisoara str. Chisodei nr.48, de la suprafata de 1259 mp.  la suprafata 1213 mp.conform documentatiei intocmite de GLOBAL CAD S.R.L. proiect nr.194/2019 receptionata la O.C.P.I. Timis cu Procesul Verbal de Receptie nr.1921/2019 care face parte din prezenta hotarare si constituie Anexa 1 si Anexa 2.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3:  Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al  Primariei Municipiului Timisoara si se comunica:
 - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
-  Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale;