stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 22.01.2018
privind aprobarea operațiunii de înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491), cu suprafața de 479 mp. și drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2017-007201/22.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT 2017-007201/22.01.2018 al Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic la Raportul de Specialitate nr. CT 2017-007201/22.01.2018
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Ordinul 700/2014art.78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, modificat prin Ordinul nr.1304/2015
Luând în considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastruluiși publicității imobiliare actualizată,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: . Se aprobă operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491),cu suprafața de 479 mp. și drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494) cu suprafața de 343 mp. conform documentației întocmită de către S.C. PILOT CAD S.R.L., proiect nr. 462/2017 și avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 236057/22.11.2017;care face parte integrantă din prezenta hotărâre și constituie Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2: Se înscriu în domeniul public al municipiului Timișoara drumurile de exploatare cu datele de identificare prezentate la art.1.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri,Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass-media locale.