stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 06.11.2019
atribuirea în folosință gratuită Asociației Casa Faenza pe o perioadă de 49 ani a noului corp de clădire situat în interiorul curții asociației, identificat cu număr cadastral 414313-C2, Timișoara, Aleea Sănătății, nr.15


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.                        - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr.                       al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr.                      Anexa la Raportul de Specialitate nr.......................
Având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. CT 2018-004687/25.09.2018 prin care Asociația Casa Faenza solicita  înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de folosință gratuită pe 49 ani a noului corp de clădire identificat cu număr cadastral 414313-C2,  Timișoara, Aleea Sănătății , nr.15, situat în interiorul curții asociației, pentru Centrul Comunitar de Zi Casa Faenza.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.874 si 875 din Codul Civil.
În conformitate cu prevederile art.297 alin.(1) lit.d si art.349, 350, 351, 352, 353 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.c) si alin. (6), lit.b) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019  privind Codul administrativ;
În temeiul art.196, alin 1, lit (a) si art. 139, alin.(1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba  atribuirea în  folosință gratuită Asociației Casa Faenza pe o perioadă de 49 ani a noului corp de clădire situat în interiorul curții asociației, identificat cu număr cadastral 414313-C2, Timișoara, Aleea Sănătății, nr.15, pentru Centrul Comunitar de Zi Casa Faenza., avand valoare de inventar de 226.690,31 ron.

Art.2: Predarea-primirea noului corp de cladire se va face in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei.

Art.3: Obligatiile beneficiarului sunt de a folosi bunul dat in administrare conform destinatiei sale, de a suporta costurile de intretinere a acestuia, precum si interzicerea de a instraina bunul respectiv.

Art.4: Raspunderea si sanctiuniile beneficiarului se aplica conform art.352 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art. : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est.

Art.   Prezenta hotărâre se comunică:
      - Instituția Prefectului - Județul Timiș;
      - Primarului Municipiului Timișoara;
       - Serviciului Juridic
      - Direcției Urbanism;
      - Direcției Dezvoltare;
      - Direcției Economice;
       - Direcției de Mediu
      - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
      - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
      - Direcției Comunicare- Relationare;
      - Serviciului Scoli Spitale
      - Biroului Audit;
      - Biroului Managementul Calității;
      - Compartimentului Control si Antifrauda a Primarului;
      - Mass-media locale;
      - Asociatiei Casa Faenza