stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 12.11.2019
privind aprobarea repartizarii locuintelor disponibile prezentate in sedinta Comisiei de repartizare a locuintelor din data de 01.10.2019, in vederea incheierii contractelor de inchiriere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare  a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
       Avand in vedere Raportul de specialitate  nr.SC2019-28201 din data de 06.11.2019 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
       Avand in vedere avizul/raportul Serviciului Juridic
        Avand in vedere avizele Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei II - pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei III - pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei IV - pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei V - pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
       In conformitate cu H.C.L.M.T. nr.38/02.02.2016 privind criteriile de intocmire a listelor de prioritati si procedura de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat si a locuintelor sociale sau din proprietatea privata a municipiului Timisoara, modificata prin H.C.L.M.T. nr.60/21.02.2018;
       In conformitate cu H.C.L.M.T. nr.37/02.02.2016 privind criteriile de intocmire a listelor de prioritati si procedura de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat si a locuintelor sociale sau din proprietatea privata a municipiului Timisoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din imobile retrocedate in natura fostilor chiriasi, modificata prin H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2018;
       In conformitate cu H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018 privind aprobarea Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisie de repartizare a Locuintelor, modificat prin H.C.L.M.T. nr.461/13.09.2018;
       In conformitate cu H.C.L.M.T. nr.136/27.03.2019privind aprobarea listei de prioritati pentru anul 2019 in vederea repartizarii unei locuinte din fondul locativ de stat, locuinta sociala sau din proprietatea privata a municipiului Timisoara;
       In conformitate cu H.C.L.M.T. nr.97/12.03.2019privind aprobarea listei de prioritati pentru anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din imobile retrocedate in natura fostilor chiriasi, in vederea repartizarii unei locuinte din fondul locativ de stat, locuinta sociala sau din proprietatea privata a municipiului Timisoara;
       Avand in vedere extrasul din Procesul Verbal al sedintei Comisiei de locuinte din data de 01.10.2019;
        In conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 - legela locuintei;
        In temeiul art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1 : Se aproba repartizarea apartamentului 9 din str.Cermena nr.5 catre Strainescu Elena Lacramioara, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art.2 : Se aproba repartizarea apartamentului 28 din str.Deliblata nr.3 catre Varga Maria Ibolya, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art.3 : Se aproba repartizarea apartamentului 3 din str.Herculane nr.54 catre Paulita Gheorghe, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art.4 : Se aproba repartizarea apartamentului 18 din str.Polona nr.2 camin nr.8 sc.A catre Daicu Victoria, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art.5 : Se aproba repartizarea apartamentului 86 din str.Polona nr.19 catre Nechifor Cocuta, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art.6 : Se aproba repartizarea apartamentului 117 din str.Polona nr.19 catre Macai Alina Rodica, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art.7 : Se aproba repartizarea apartamentului 11 din str.Polona nr.23 (fost camin 3) catre Gradinaru Maricica, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art.8 : Se aproba repartizarea apartamentului 20 din str.Polona nr.25 (fost camin 4) catre Magdin Daniel Cosmin, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art.9 : Se aproba repartizarea apartamentului 9 din str.Stefan cel Mare nr.55 catre Juncu Maria, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art.10: Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza,  Biroul Locuinte din cadrul Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest.

Art.11: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Timis;
- Cabinet Primar;
- Cabinet Viceprimari;
- Cabinet Secretar;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Biroului Locuinte;
- Serviciului Centrul de Relationare Directa cu Cetatenii;
- Numitilor Strainescu Elena Lacramioara, Varga Maria Ibolya, Paulita Gheorghe, Daicu Victoria, Nechifor Cocuta, Macai Alina Rodica, Gradinaru Maricica, Magdin Daniel Cosmin, Juncu Maria.