stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 07.10.2019
privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a imobilului din Timisoara, strada Ispirescu nr.17, identificat in C.F nr. 439004, (provenit din CF vechi nr.1629), nr.cadastral 5782, la pretul de 65.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr SC2019 - 25405/08.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare  a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
     Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr SC2019 -25405/08.10.2019intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
    Avand in vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
   Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
     Avand in vedere adresa inregistrate la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2019-024695 din 01.10.2019,de catre  CONDESCU  ADINA- ALINA in calitate de proprietar , privind intentia de instrainare a imobilului cu adresa in Timisoara, strada Ispirescu nr.17 , cu suprafata construita si neconstruita de 334 mp,Casa si teren   inscrise in C.F nr.439004, (provenit din CF vechi nr.1629), nr.cadastral 5782,  prin care solicita  Primariei Municipiului Timisoara ca in baza Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice ,art.4- alin(4) ,alin (5), art.26 alin (1) republicata, sa se pronunte cu privire la exprimarea  dreptului de preemtiune ,pentru pretul de vanzare de 65.000 euro.
    Avand in vedere  adresa nr.3433 din 01.10.2019 a Directiei Judetene pentru Cultura Timis , aceasta ne comunica faptul ca  nu isi exercita dreptul de preemtiune  si ca in conformitate  cu art. 4 alin . din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice  aceasta transfera dreptul de preemtiune  catre autoritatile publice locale.   Imobilul cu  adresa de mai sus,este  inclus in Situl  urban ,, Fabric,,(I)  cod TM-II-s-B-06096, pozitia 61, din Lista Monumentelor Istorice-2015.
   Avand in vedere adresele emise de catre  Directia de Urbanism , Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest - Biroul Locuinte,  Serviciul Unitate Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Scoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunica faptul ca imobilul  cu adresa in Timisoara, strada  Ispirescu nr.17, inscris in C.F nr. 439004 , (provenit din CF vechi nr.1629),  nr.cadastral 5782, la pretul de 65.000 euro, nu  prezinta interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timisoara;
  In conformitate  cu  prevederile art. 4, alin. (4) si alin. (8) din Legea nr. 422/2001  privind protejarea monumentelor istorice republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  In conformitate cu prevederile  art 129 alin 2 lit d , alin 7 lit n  si art 139 din OUG nr 57/2019 privind  Codul Administrativ.


HOTARASTE

Art.1Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a imobilului din Timisoara, strada Ispirescu nr.17, identificat  in  C.F nr. 439004, (provenit din CF vechi nr.1629),  nr.cadastral 5782, la pretul de 65.000 euro;

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza   Compartimentul Monumente si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II  Vest  din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica: 
-  Institutiei Prefectului - Judetul Timis;  
-  Primarului Municipiului Timisoara;
-  Serviciului Juridic;  
 -  Directiei Urbanism;
 -  Directiei Dezvoltare;  
 -  Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
 -  Directiei Economice;
 -  Directiei de Mediu;  
 -  Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest
 -  Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
 -  Serviciului Scoli Spitale si Baze Sportive
 -  Serviciului UIP Infrastructura pentru Cultura  
  - Compartiment  Sport  
  - Directiei Comunicare
  - Biroului Audit;  
  - Biroului Managementul Calitatii;  
  - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
  - Doamnei  CONDESCU  ADINA- ALINA
- Mass -media locale.