stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 13.02.2018
privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-2838 din data de 08.02.2018 a Biroului Locuințe din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
Având în vedere avizul/raportul Serviciului Juridic;
Având în vedere avizele Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei III - pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei IV - pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei V - pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinței nr.114/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/1999 - privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată și modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.60/21.02.2017;
În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă lista de priorități pe anul 2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează, Comisia pentru repartizarea locuințelor și Biroul Locuințe din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse a Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Cabinet Primar;
- Cabinet Viceprimari;
- Cabinet Secretar;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Biroului Managementul Calității;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Biroului Locuințe;
- Agenției Naționale pentru Locuințe;
- Serviciului Centrul de Relaționare Directă cu Cetățenii;