stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 19.12.2017
privind aprobarea documentației cu titlul "Bilanț real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-31430/14.12.2017 privind Oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-31430/15.122017 al Directiei Edilitare;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 19.12.2017;
Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A. nr.11561/08.05.2017 înregistrată la PMT cu nr. RE2017-000857 din 08.05.2017;
Având în vedere adresa nr. 32682/15.12.2017 a Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. înregistrată la Primăria Mun. Timișoara cu nr. RE2017-2455/15.12.2017 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa nr. 84907/13.12.2017 a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) și d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
Având în vedere art.35 alin.(1), lit.e) din Legea nr. 325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică ;
Având în vedere Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Timisoara, aprobat prin HCL nr.239/2009 ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1),(2) litera ’’d’’,alin.(6) litera’’a’’pct.14 si art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,republicată și actualizată,
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentația cu titlul "Bilanț real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2016", elaborată de INCDE ICEMENERG București.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.
- Mass-media locale