stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 31.10.2019
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara,Piața Traian nr.4,înscris în C.F nr.429408,nr.topografic 5747(provenit din C.F vechi nr. 1034),la pretul de vânzare de 230.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2019- 27796/31.10.2019   privind oportunitatea proiectului de hotarare  a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
       Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr SC2019- 27796/31.10.2019   intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
        Avand in vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
        Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
           In conformitate cu adresa 3592/16.10.2019,emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș,
              Având în vedere  solicitarea  cu nr. SC2019-027197-25.10.2019înregistrată de împuternicit av.Vanciu Vasile pentru  ABRAHAMSOHN  AARON FRIDERIC,  în calitate de proprietar al imobilului , din Timișoara, Piața Traian nr.4, cu total suprafață construită și necontruită de 351mp, înscris în CF.nr.429408, nr.topografic 5747(provenit din C.F vechi nr. 1034) prin care solicită  Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare  la pretul de 230.000 euro  respectiv de aproximativ 655,3 euro/mp;
          Având în vedere raspunsurile DU-Compartimentul Disciplină în Construcții,  DCTDD II Vest -Biroul Locuințe, Serviciul Școli Spitale și Baze Sportive , Serviciul Unitate de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură , prin care se  comunică faptul ca imobilul cu adresa de mai sus nu prezintă interes  pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara.
         În conformitate cu  prevederile art.4, alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001  privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
         In conformitate cu  art.129, alin(2) lit.d, alin (7) lit.n) și art.139 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
         Având în vedere  prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;


HOTARASTE

Art.1:Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu își exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a imobilului situat in Timișoara ,Piața Traian nr.4,înscris în C.F nr.429408,nr.topografic 5747(provenit din C.F vechi nr. 1034),la pretul de vânzare de 230.000 euro;

Art.2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Compartiment Monumente-Cabinet Viceprimar 2 si Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse II VEST

Art 3:Prezenta hotărâre se comunică:
                    - Instituției Prefectului - Județul Timiș;
                    - Primarului Municipiului Timișoara;
                    - Serviciului Juridic;        
                    - Direcției Urbanism;
                    - Directiei Dezvoltare;
                    - Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
                    - Direcției Economice;        
                    - Direcției de Mediu;        
                    - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest
                    - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
                    - Serviciului Scoli Spitale si Baze Sportive
                    - Serviciului UIP Infrastructura pentru Cultura
                    - Compartiment  Sport        
                    - Direcției Comunicare
                    - Biroului Audit;
                    - Biroului Managementul Calității;
                    - Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
                    - ABRAHAMSOHN  AARON FRIDERIC prin imputernicit av.Vanciu Vasile
                    - Mass -media locale.