stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 31.08.2018
privind operațiunea de rectificare suprafață , dezlipire a imobilelor din Calea Bogdăneștilor , înscrise în CF nr.417261 Timișoara și CF nr.418480 Timișoara și alipirea loturilor rezultate în urma dezlipirii, conform proiect nr.2715/2018 întocmit de autorizat ANCPI - SC BLACK LIGHT SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-17959/30.07.2018 - a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr. SC2018-17959/30.07.2018 - al Direcției Urbanism si Dezvoltare Urbana ;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din 02.08.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018-17959/30.07.2018
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere art.78 din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, modificat prin Ordinul nr.1304/2015;
Având în vedere art.2 din HCL nr.34/23.02.2010 , privind aprobarea trecerii în proprietatea Municipiului Timișoara-domeniul public, a unor străzi și a terenurilor înscrise în C.F. nr.1 și C.F. nr.2 Timișoara, inclusiv a celor trecute în alte cărți funciare din C.F. nr.1 și C.F. nr.2 Timișoara
Luând în considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba operatiunea de rectificare a suprafetei imobilului cu nr.top.19633/1 înscris în CF nr.417261 Timișoara , de la 6783 mp (suprafață înscrisă în cartea funciară) la 7385 mp (suprafață măsurată)si a imobilului cu nr.top.19798/2 înscris în CF nr.418480 Timișoara , de la 399 mp (suprafață înscrisă în cartea funciară) la 437 mp(suprafață măsurată) , conform documentatiilor intocmite de SC BLACK LIGHT SRL , receptionate de OCPI Timis in baza Proceselor Verbale de Recepție 1526/17.07.2018 si nr.1560/07.06.2018 .

Art.2: Se aproba , dupa rectificarea suprafetei , operatiunea de dezlipire a imobilelor cu nr.top.19633/1 înscris în CF nr.417261 Timișoara și nr.top.19798/2 înscris în CF nr.418480 Timișoara , conform plansei 1 a proiectului nr.2715/2018 întocmit de SC BLACK LIGHT SRL , astfel :
- imobilul cu nr.top.19633/1 se dezlipește în 3 loturi : LOT 1(nr.top.19633/1/1) - teren intravilan în suprafață de 3443 mp , LOT 2(nr.top.19633/1/2)-teren în suprafață de 2624 mp și LOT 3 (nr.top.19633/1/3) - teren în suprafață de 1318 mp , proprietar Municipiul Timisoara- domeniul public
- imobilul cu nr.top.19798/2 se dezlipește în două loturi:LOT 1(nr.top.19798/2/1)-teren intravilan în suprafață de 376 mp și LOT 2(nr.top.19798/2/2)-teren intravilan în suprafață de 61 mp , proprietar Municipiul Timisoara- domeniul public

Art.3: Se aproba alipirea :
- LOT 2(nr.top.19633/1/2) în suprafață de 2624 mp și LOT 1 (nr.top.19798/2/1) în suprafață de 376 mp , rezultând imobilul(nr.top.19633/1/2,19798/2/1)- teren intravilan în suprafață de 3000 mp , proprietar Municipiul Timisoara- domeniul public
- LOT 3(nr.top.19633/1/3) în suprafață de 1318 mp și LOT 2 (nr.top.19798/2/2) în suprafață de 61 mp , rezultând imobilul(nr.top.19633/1/3,19798/2/2)- teren intravilan în suprafață de 1379 mp , proprietar Municipiul Timisoara - domeniul public.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana - Biroul Banca de Date Urbana si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I EST;
- Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II VEST;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.