stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 24.10.2019
Privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza SF+PT și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul "Realizare fundație și amplasare catarg" în Piața Libertății, CF 413944, Top 413944 Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre  a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate  nr. ......................... din data .....................
Având în vedere avizul juridic CCMT nr. ...................................................................
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism , ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d) raportat la alin. 7 lit. d), s), art. 129  alin. 14 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
"(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale."
"(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții(…):
d)atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local;"
"(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind :
d) cultura
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege."
"(14) Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții, în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege.",
     Cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 1 din OUG nr. 57/2019- "(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz."


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică, a indicatorilor tehnico-economici faza SF+PT și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul "Realizare fundație și amplasare catarg" în Piața Libertății, CF 413944, Top 413944 Timișoaraconform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare


Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Casa de Cultură a Municipiului Timișoara din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara


Art.3: Prezenta se comunică:
- Casa de Cultură a Municipiului Timișoara
- Instituției  Prefectului - Județul Timiș;
    - Primarului Municipiului Timișoara;
    - Serviciului Juridic;
    - Direcției Economice;
    - Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele Utilitare;
     - Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare ;
         - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I EST;
     - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II VEST;        - Direcției de Mediu;
    - Direcției Comunicare - Relaționare;
    - Biroului Sport - Cultură;
     - Serviciului Școli - Spitale;        - Biroului Managementul Calității;
     - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
     - Biroului Audit;
- Mass - media locale.