stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 20.04.2018
privind aprobarea raportului de radiere a societății IT PARK MANAGEMENT SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-9076/20.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-9077/20.04.2018 al Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
Având în vedere Avizul Direcției Economice a Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr.SC2018-9077/23.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b) și e) alin. (4) lit. a) și e) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă raportul de radiere a SC IT PARK MANAGEMENT SRL anexat prezentei în vederea dizolvării și lichidării societății si se împuterniceste președintele de ședință să semneze acest raport.


Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează administratorul SC IT PARK MANAGEMENT SRL


Art.3: Prezenta se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.
Compartimentului Control;