stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 24.10.2019
privind operatiunea de dezlipire si ulterior alipire a suprafetei de teren aferenta Liceului cu Program Sportiv Banatul


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive  nr.SC2019-27013/24.10.2019  - a  Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
  Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2019 - 27013/24.10.2019 al Directiei Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
  Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic  din data de .....................2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 27013/24.10.2019;
  Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale,           Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
  Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata si Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara;
  In conformitate cu prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b) si  lit.c), art. 129 alin.(6)  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
  In temeiul  prevederilor art.139 alin.(1) si alin.(3)  si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1:Se aproba dezlipirea imobilului cu nr. cad. 416938, inscris in CF nr.416938 Timisoara in suprafata de 8.153 mp., in doua loturi: LOT 1 (449000) - teren intravilan in suprafata de 1593 mp. si LOT 2 (449001) - drum - str .Prof. Dr. Aurel Paunescu Podeanu, in suprafata de 6560 mp.;

Art.2:Se aproba dezlipirea imobilului cu nr. cad. 416943, inscris in CF nr.416943 Timisoara in suprafata de 633 mp., in doua loturi: LOT 1 (448976) - teren intravilan in suprafata de 423 mp. si LOT 2 (448977) - teren pentru drum in suprafata de 210 mp. - strada Prof. Dr. Aurel Paunescu-Podeanu;

Art.3:Se aproba dezlipirea imobilului cu nr. cad. 14166/2/2/3/1, inscris in CF nr.413219 Timisoara ( Nr. CF vechi: 19266) in suprafata de 26.227 mp., in doua loturi : LOT 1 (448983) - teren intravilan in suprafata de 23201 mp. , LOT 2 (448984) - teren pentru drum in suprafata de 334 mp. - strada Prof. Dr. Aurel Paunescu Podeanu, LOT 3 (448985) - teren intravilan in suprafata de 1497 mp. si LOT 4 (448986) - teren intravilan in suprafata de 1195 mp.;

Art.4:Se aproba dezlipirea imobilului cu nr. cad. 8710/1, inscris in CF nr.420754 Timisoara ( Nr. CF vechi: 2) in suprafata de 1.597 mp., in doua loturi: LOT 1 (448960) - teren intravilan in suprafata de 91 mp. si LOT 2 (448961) - teren pentru drum (str. Bucegi si partial str. Prof. Dr. Aurel Paunescu Podeanu)  in suprafata de 1506 mp.;

Art.5:Se aproba alipire LOT 1 (449000) - teren intravilan in suprafata de 1593 mp. cu LOT 1 (448976) - teren intravilan in suprafata de 423 mp. cu LOT 1 (448983) - teren intravilan in suprafata de 23201 mp. cu  LOT 1 (448960) - teren intravilan in suprafata de 91 mp. unde va rezulta: teren intravilan in suprafata de 25308 mp., proprietar MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public.
care va constitui Anexa la hotarare.        

Art.6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza: Serviciul Scoli-Spitale, SC BLACK LIGHT SRL

Art.7: Prezenta hotarare se comunica:
           - Institutia Prefectului - Judetul Timis;
           - Primarului Municipiului Timisoara;
           - Directiei Urbanism;
           - Directiei Tehnice;
           - Directiei Economice;
           - Directiei de Mediu;
           - Directiei Dezvoltare;
           - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
           - Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
           - Directiei Comunicare;
           - Biroului Audit;
           - Biroului Managementul Calitatii;
           - Compartimentului Control;
           - Mass-media locale;