stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 17.12.2018
privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, strada Inocentiu Klein, Nr.22, inscris in CF430759, cu nr. topografic 403759 in suprafata de 1124 mp proprietar FONDAS INVEST SRL, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 30006/12.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 30016 din data de 12.12.2018 al Directiei de Mediu;
Avand in vedere adresa Directiei Politiei Locale - Serviciul Protectia Mediului, cu numarul de inregistrare 7858/20.11.2018, privind cladirile si terenurile neingrijite situate in intravilan, in conformitate cu Anexa 2 din HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017.
Avand in vedere Proces-Verbal de constatare intocmit la fata locului in data de 29.05.2018, 19.07.2018, 15.10.2018 si 14.11.2018.
Avand in vedere avizul juridic din data de 14.12.2018
Avand in vedere avizul Comisiei Mixte de Control conform HCL nr.314/28.07.2017 privind majorarea impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren cu pana la 500% pentru cladirile si terenurile neingrijite situate in intravilan SC2018 - 29449/07.12.2018
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism , ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art.489 alin.(5) din Legea nr.227/2015, Ordonantei nr. 21/2002 aprobate cu modificari si completari Legea nr.515/2002, art.6 si art.75 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In conformitate cu prevederile art.36. din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin. din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, strada Inocentiu Klein, Nr.22, inscris in CF430759, cu nr. topografic 430759 in suprafata de 1124 mp proprietar FONDAS INVEST SRL.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

Art.3: Prezenta se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- FONDAS INVEST SRL
- Mass-media locale;