stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 18.10.2019
privind modificarea statului de functii pentru Serviciul Public Asistenta Medicala Scolara Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-_________/_______________ privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
             Având în vedere Raportul de specialitate nr. . SC2019-_________/_______________, al Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara Timisoara;
              Avand in vedere Avizul Serviciului Resurse Umane nr ________/___________ si  Avizul Serviciului Juridic din data de ____________;
              Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
              In conformitate cu prevederile art. 129  alin. (2), lit.a) , art.129 alin. (3) lit.c) ,  art.139 alin.(1) si art. 196. alin (1) lit.a) , din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică și se aprobă Statul de Funcții  pentru Serviciul Public Asistenta Medicala Scolara Timisoara, conform Anexei  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Public Asistenta Medicala Scolara Timisoara si  Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.  

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciul Public Asistenta Medicala Scolara Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.