stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 27.11.2018
privind acordarea a 230 porții de hrană gratuită unor centre/complexuri din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere expunerea de motive nr. 15313/26.11.2018 privind acordarea a 230 porții de hrană gratuită unor centre/complexuri din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc", a Primarului Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu;
Avînd în vedere raportul de specialitate nr.15312/26.11.2018 privind acordarea a 230 porții de hrană gratuită unor centre/complexuri din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc";
Având în vedere dispozițiile art.2 alin.1 lit.b și g, ale art.8 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;
Având în vedere prevederile art.39 lit. c) și art.61 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, actualizată;
În temeiul art.36, alin.2, lit. d si e și art.45 alin.1, din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acordarea a 230 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc", Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități "Podul Lung", Complexului de Servicii pentru persoane vârstnice "Sf. Arh. Mihail și Gavril", Centrului de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate și Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor;

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișiara;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;