stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 19.11.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "Dezvoltare zonă rezidențială: locuințe unifamiliale sau pentru maxim două familii", strada Nicolae D. Cocea, nr. 66/a, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-017533/12.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-017533/12.11.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.11.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-017533/12.11.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 08/14.03.2019, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 31/12.09.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 79 din 01.08.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "Dezvoltare zonă rezidențială: locuințe unifamiliale sau pentru maxim două familii", strada Nicolae D. Cocea, nr. 66/a, Timișoara, având ca beneficiar pe FOLDVARY ANDRAS - PETER, întocmit conform Proiectului nr. 32/2018, realizat de S.C. URBAN CONTROL TM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
- Zonă pentru locuințe unifamiliale sau pentru maxim două familii și funcțiuni complementare;
P.O.T. max. = 35%
C.U.T. max. = 1,1
Regim de înălțime, maxim trei niveluri supraterane (D+P+M sau D+P+1E sau S+P+1E+M
sau S+P+2E)
Hmax. = 13 m, Hmax. cornișă = 10 m
Retrageri față de aliniament, limitele laterale și limita posterioară conform planșei Reglementări Urbanistice u03:
- Retragere minimă față de aliniament (limita nord): 6 m;
- Retragere minimă față de limita posterioară (limita sud): 10 m;
- Retrageri minime față de limitele laterale:
- Constructiile propuse se vor amplasa la minim 2 m față de limitele laterale (est,vest) ale P.U.Z.- ului pentru construcțiile cu regim de înălțime maxim S/D+P și construcții P+M și la H/2 pentru construcțiile propuse cu regim de înălțime mai înalt;
- În zona de implantare conform planșei U03 - Reglementari urbanistice distanța construcțiilor propuse față de limitele laterale ale parcelelor rezultate prin P.U.Z. va fi de minim 2 m (dacă nu este calcan); constructiile se pot realiza pe limitele laterale, cu acordul vecinilor conform codului civil;
PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de dezmembrare în 4 loturi, fiecare lot va avea asigurat accesul conform planșei de Reglementări Urbanistice nr. U03.
Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu Decizia de încadrare nr. 79 din 01.08.2019 și adresa nr. 4844/03.07.2019: suprafața totală a zonelor verzi este de 26,15%, iar suprafața zonelor verzi pe parcelele rezultate după dezmembrarea căilor de comunicație rutieră este de 30%. Suprafața de zone verzi va fi amenajată și întreținută.
Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde"
- Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-003942/23.05.2019, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.;
În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal - "Dezvoltare zonă rezidențială: locuințe unifamiliale sau pentru maxim două familii", strada Nicolae D. Cocea, nr. 66/a, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat este în suprafață totală de 2382 mp - teren înscris în CF 445291 - teren intravilan împrejmuit S = 2382 mp, folosinta actuala curți construcții, proprietar FÖLDVÁRY ANDRÁS - PETER și soția FÖLDVÁRY JOHANNA.

Art. 4: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidențială: locuințe unifamiliale sau pentru maxim două familii" Nicolae D. Cocea, nr. 66/a, Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.;

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Seviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului: FÖLDVÁRY ANDRÁS - PETER;
- Proiectantului: S.C. URBAN CONTROL TM S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass - media locale.