stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 28.08.2018
privind aprobarea solicitării Consiliului Local al Municipiului Timișoara de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timișoara a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal, situate în Parcul Rozelor, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, cu nr. SC2018 -19964 / 28.08.2018;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 -19964 / 28.08.2018 al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri Terenuri II Vest;
Având în vedere Avizul favorabil nr.SC2018 -19964 / 29.08.2018 al Serviciului Juridic la Raportul de Specialitate nr.SC2018 -19964 / 28.08.2018 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică,ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Terenurile înscrise în CF414823 Timișoara, CF445983 Timișoara și CF 445982 Timișoara nu fac obiectul unor litigii pe rol sau a unor dosare nesoluționate de revendicare în baza Legilor nr.18/1991, nr.1/2000, nr.10/2001, nr. 247/2005, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 94/2000 modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 209/2005 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România;
Luând în considerare Hotărârea de Guvern nr.229/12.05.2017 privind aprobarea Strategiei generale de descentralizare;
Având în vedere prevederile art.8, alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b), c) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă solicitarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timișoara a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Timișoara, situate în Parcul Rozelor, înscrise în C.F.414823 Timișoara (CF vechi 66620) cu nr. top. 30/4/2/2 și suprafața de 14888 mp, CF 445983 Timișoara (CF vechi 66620) cu nr. top. 31/2 și suprafața de 456 mp, CF 445982 Timișoara (CF vechi 66620) cu nr. top. 26/2 și suprafața de 1891 mp.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri Terenuri II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Consiliului Județean -Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I EST;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II VEST;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass-mediei locale.