stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 22.10.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto", zona Plopi, CF 433678, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-017201/22.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-017201/22.10.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-017201/22.10.2019;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 31/ 26.11.2015, respectiv Adresa Agenției pentru Protecția Mediului cu nr. 69 din 13.10.2015;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto", zona Plopi, CF 433678, Timișoara, având ca beneficiari pe FARZAT SAMIR si FARZAT MIHAELA, întocmit conform proiectului nr. 99/2015, realizat de DONICI LUMINITA - ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se stabilesc condițiile de construire: Regim de înalțime maxim P+2E; Hmax = 12,00 m, accesul auto și pietonal se va realiza din Calea Mosnitei, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-002291/06.07.2017, prin servitutea de trecere pe teren Municipiul Timisoara asupra imobilului nou creat cu suprafata de 152 mp in favoarea proprietarilor terenurilor cu nr. cad 433678 inscris in CF nr. 433678 - Farzat Samir si Farzat Mihaela conform art. 3 din H.C.L. nr 289/29.05.2019 - ART. 3 si pentru care a fost obtinut Avizul de principiu al Inspectoratului de Politie Judetean Timis - Serviciul Rutier cu nr. 263530/10.10.2019, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax = 30,00%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax = 1.00, spatii verzi - minim 29,90% conform Deciziei de incadrare nr. 69/13.10.2015.
Art.3 Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto", zona Plopi, CF 433678, Timișoara, va avea perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.Terenul reglementat în suprafață totală de 10.000 mp, este înscris în CF 433678 Timisoara, nr. cad. 433678, teren intravilan, proprietari fiind FARZAT SAMIR si FARZAT MIHAELA, beneficiari FARZAT SAMIR si FARZAT MIHAELA.
Art. 4 Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse în conformitate Anexa 5 din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG 525/1996 si în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT 2017-002291/06.07.2017, respectiv după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform proiectului nr. 99/2015, planșa nr. 04-A - ,,Circulatia terenurilor" și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției.De asemenea, toate amenajarile rutiere precum si dotarile tehnico-edilitare necesare, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUD, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto", zona Plopi, CF 433678, Timișoara.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Seviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor FARZAT SAMIR si FARZAT MIHAELA;
- Proiectantului DONICI LUMINITA - ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass - media locale.