stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 26.09.2018
privind aprobarea operațiunii de dezlipire a parcelei de teren înscrisă în CF nr. 409038 Timișoara, nr.top.27521/1/1 cu suprafața de 6359 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. top. 27521/1/1/1 cu suprafața de 5718 mp. și Lotul 2 cu nr. top. 27521/1/1/2 cu suprafața de 641 mp. și dezlipirea parcelei de teren înscrisă în CF 436289 Timișoara cu suprafața de 2479 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr.top.27519/1 cu suprafața de 119 mp. și Lotul 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafața de 2360 mp. și alipirea lotului 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafața de 2360 cu Lotul 2 cu nr. top.27521/1/1/2 cu suprafața de 641 mp., rezultând o parcelă nouă cu suprafața de 3001 mp., situată în Piața Prahova 12.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de Motive nr.CT 2018-004653/24.09.2018 - a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr. CT 2018 - 004653/24.09.2018 - al Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate, nr. CT2018-004653/24.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere art.78 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, modificat prin Ordinul nr.1304/2015;
Conform Decret nr,.308/26.10.1976privind exproprierea unor terenuri și construcții în Municipiul Timișoara, terenurile respective au trecut în proprietatea Statului Român
Având în vedere Protocolul de predare-primire încheiat între SCX ELJ AUTOMOTIVE SA și Municipiul Timișoara încheiat în data de 15.02.2017
Având în vedere H.C.L. nr. 268/26.12.2016 privind preluarea în baza HG nr.834/1991 art.4
Luând în considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1:Aprobarea operațiunii de dezlipire a parcelei de teren înscrisă în CF nr. 409038 Timișoara, nr.top.27521/1/1 cu suprafața de 6359 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. top. 27521/1/1/1 cu suprafața de 5718 mp. și Lotul 2 cu nr. top. 27521/1/1/2 cu suprafața de 641 mp. și dezlipirea parcelei de teren înscrisă în CF 436289 Timișoara cu suprafața de 2479 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr.top.27519/1 cu suprafața de 119 mp. și Lotul 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafața de 2360 mp.

Art.2:Aprobarea operațiunii de alipire a lotului 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafața de 2360 cu Lotul 2 cu nr. top.27521/1/1/2 cu suprafața de 641 mp., rezultând o parcelă nouă cu suprafața de 3001 mp.situată în Piața Prahova nr.12, conform documentației întocmită de SC BLACK LIGHT proiect 2648/2017 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și constituie Anexa 1.

Art.3: Aprobarea realizării pe parcela nou creată a unei parcări publice și a unei Piețe Țărănești de tip piață volantă cu respectarea condițiilor în materie și a legislației specifice

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.