stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 04.12.2018
privind modificarea Anexelor nr. 2, nr.3 si nr.4 aprobate prin Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timisoara nr.227/24.04.2018- privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public privind prestarea de servicii si activitati necesare exploatarii si intretinerii a cimitirelor umane situate pe Calea Buziasului, Str. Rusu Sirianu si Calea Sagului din Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28915/04.12.2018- a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28915/04.12.2018 al Directiei de Cladiri -Terenuri si Dotari Diverse I EST -Biroul Garaje, Cimitire, Coserit si Spatii Utilitare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.12.2018,
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local si Regulamentul cadru de aplicare;
In conformitate cu prevederile Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 897/2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii;
Avand in vedere prevederile H.C.L.M.T nr.227/24.04.2018- privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public privind prestarea de servicii si activitati necesare exploatarii si intretinerii a cimitirelor umane situate pe Calea Buziasului, Str. Rusu Sirianu si Calea Sagului din Municipiul Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.(c)din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea Art.11 din Anexele nr. 2, nr.3 si nr.4 aprobate prin Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timisoara nr.227/24.04.2018Art.11 - privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public privind prestarea de servicii si activitati necesare exploatarii si intretinerii a cimitirelor umane situate pe Calea Buziasului, Str. Rusu Sirianu si Calea Sagului din Municipiul Timisoara va avea urmatorul continut:
" Serviciile de asigurare si mentinere a curateniei si gestionarea selectiva a deseurilor

Art.11. Serviciile de asigurare si mentinere a curateniei in perimetrul cimitirului uman care face obiectul prezentului caiet de sarcini sunt:
11.1) Asigurarea in incinta cimitirelor a conditiilor de igiena cerute de reglementarile in vigoare, prin instalarea de cosuri, containere si pubele, prin intretinerea si inlocuirea acestora atunci cand este cazul, prin efectuarea in permanenta a curateniei spatiilor verzi, aleilor de acces, salilor de ceremonii funerare /caselor funerare/salilor de priveghi, constructiilor administrative si prin efectuarea operatiunilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, ori de cate ori este necesar;
11.2) Executarea a cel putin de doua ori pe an (inainte de Sfintele Sarbatori Pascale si de 1 noiembrie) a unei curatenii generale (evacuarea selectiva a tuturor deseurilor care se genereaza in urma curateniei din cimitir, a resturilor vegetale, a pamantului, a deseurilor inerte rezultate din constructii sau in urma desfiintarii constructiilor funerare, etc.) a mormintelor si a aleilor din perimetrul cimitirului si va intocmi la final un raport scris pe care il va transmite concedentului.
11.3) Depozitarea si colectarea gunoaielor si a deseurilor se face selectiv si este permisa
numai in locurile special amenajate ( la deponeu dotat cu container de capacitate mare, in pubele, in containere sau in cosuri de gunoi) pastrandu-se curatenia in perimetrul cimitirului.
11.4) Realizarea si intretinerea locurilor amenajate pentru depozitarea selectiva a gunoaielor si
deseurilor, iar desurile rezultate in urma activitatilor specifice de curatenie se vor gestiona in mod selectiv, pe categorii, cu respectarea legislatiei in vigoare.
11.5) Concesionarul este obligat sa incheie cu un operator economic specializat contracte pentru evacuarea, colectarea si transportul de la deponeu a deseurilor si gunoiului din cimitir si sa amplaseze la fiecare deponeu din cimitir un container de capacitate mare.
11.6) Intretinerea gratuita a locurilor de veci/mormintelor personalitatilor marcante / cetateni
de onoare precum si mormintele si operele comemorative ale eroilor sau a monumentelor si operelor de arta din cimitir.
11.7) Activitati de intretinere, protejare si conservare a spatiilor verzi, gazonului, arborilor,
arbustilor, precum si a oricaror alte amenajari dendro-horticole din incinta cimitirului uman care constau in: cosirea/taierea ierbii, toaletarea si taierea de arbori/arbusti cu aprobarea Directiei de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, ierbicidarea si combaterea buruienilor de pe alei si spatiile verzi dintre morminte/locuri de veci, greblarea frunzelor/vegetatiei uscate sau rezultata in urma taierii/cosirii si transportarea la deponeu.
11.8) Concesionarul este obligat sa execute lucrari de plantare arbori, arbusti, flori si gazon."

Art.2 : Se modifica in mod corespunzator Anexele nr. 2, nr.3 si nr.4 aprobate prin Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timisoara nr.227/24.04.2018Art.11 - privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public privind prestarea de servicii si activitati necesare exploatarii si intretinerii a cimitirelor umane situate pe Calea Buziasului, Str. Rusu Sirianu si Calea Sagului din Municipiul Timisoara.

Art. 3: Celelalte dispozitii din H.C.L.M.T. nr.227/24.04.2018, raman neschimbate.

Art. 4 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST, Biroul Garaje, Cimitire, Coserit si Spatii Utilitare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art.5 Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Edilitara;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara,
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
-Serviciului Juridic
- Mass-media locale;