stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 14.10.2019
privind aprobarea operatiunilor de dezlipire si iessire din indiviziunea a imobilului cu numar cadastral 413500, bulevardul Simion Barnutiu, nr. 57/A, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

   Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-25893/14.10.2019 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
    Avand in vedere Raportul de Specialitate  nr. SC2019-25891 al Directiei Urbanism, Birou Banca de Date Urbana;
   Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
   In conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.c din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
   In conformitate cu prevederile art. 139, alin. 3 lit. g) si art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba dezlipirea si iesirea din indiviziune a imobilului cu  nr. cadastral. 413500, inscris in C.F. nr. 413500 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 16317, nr. cad. vechi: 27372), in doua loturi: LOT 1 - in suprafata 269 mp - teren intravilan - nr. cadastral nou 448604 - proprietar GURBAN TEIA EMILIA si LOT 2 - in suprafata 61 mp - teren intravilan pentru trotuar - nr. cadastral nou - 448605 - proprietar Municipiul Timisoara - domeniul privat, conform documentatiei topo-cadastrale intocmite de ing. Ionescu Dan George, proiect nr. 340/2019, Anexa la Hotarare.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza - Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I EST si d-na GURBAN TEIA EMILIA  

Art.3  Prezenta hotarare se comunica:
           - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
           - Primarului Municipiului Timisoara;
           - Directiei Urbanism;
           - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
           - Directiei Economice;
           - Directiei de Mediu;
           - Directiei Dezvoltare;
           - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est
            - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest
           - Serviciului Scoli - Spitale si Baze Sportive;
            - Directiei Comunicare-Relationare;
           - Biroului Audit;
           - Biroului Managementul Calitatii;
           - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
           - Mass-media locale.