stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 14.12.2017
privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiție "Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E- etapa I la Școala Gimnazială (Generală) nr. 25" din Timișoara , str. Cosminului, nr.42


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. _____________ privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. ________________ al Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
Având în vedere Raportul de specialitate/Aviz________________ al Direcției Economice a Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. __________________;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului nr. 110 din data 03.03.2015 privind aprobarea "Reabilitare acoperiș la Școala Generală nr. 25" in Municipiul Timișoara, str. Cosminului, nr. 42.
Având în vedere Hotărârea Consiliului nr 402 din data 22.09.2015 privind modificarea denumirii lucrărilor de investiții din "Reabilitare acoperiș la Școala Generală nr. 25" în "Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E, - etapa I la Școala Gimnazială (Generală) nr. 25 ".
Având în vedere Legea 1/2011 a Educației Naționale;
Având în vedere OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, actualizată, și normele de aplicare ale acesteia.
Având în vedere OMDRAPFE numărul 3469/28.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală;
Având în vedere Programul Național de Dezvoltare Locală desfășurat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.
Având în vedere Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene înregistrată la Primăria Timișoara cu nr.CDD2017-426/04.12.2017.
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b) și e) alin. (4) lit. a) și e) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba actualizarea valorii devizului general pentru proiectul "Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E - etapa I la Școala Gimnazială (Generală) nr. 25" din Timișoara , str. Cosminului, nr. 42 astfel:

Valoare totală proiect ( inclusiv TVA) = 1.415,359 mii lei
Valoare buget local ( inclusiv TVA)= 69,766 mii lei
Valoare buget de stat ( inclusiv TVA) = 1.345,593 mii lei


Art. 2: Se aprobă cofinanțarea de la Bugetul Local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin PNDL 2017-2020 pentru realizarea obiectivului "Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E - etapa I la Școala Gimnazială (Generală) nr. 25" din Timișoara , str. Cosminului, nr. 42, contribuția proprie ce revine Municipiului Timișoara, prin Consiliul Local fiind în sumă de 69.766 lei.


Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timișoara se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile acordării finanțării nerambursabile din Bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pe durata derulării proiectului "Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E - etapa I la Școala Gimnazială (Generală) nr. 25" din Timișoara , str. Cosminului, nr. 42. Sumele necesare cofinanțării vor fi cuprinse în bugetul municipiului aferent perioadei 2018-2019.


Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.


Art.5: Prezenta se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.