stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 26.11.2019
privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,,Pasaj Inferior Solventul"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 30140/25.11.2019 al Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic - anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2019 - 30140/26.11.2019262
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2019 - 30140/25.11.201926282/17.10.2019
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 129 alin.2 lit.c) si lit.d), alin.4 lit.d) si lit.e), alin.7 lit.m) precum si alin.14 din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139 si 196 alin.1 lit a) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Se aproba actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Pasaj inferior Solventul", intocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L. - Iasi, conform Contractului de prestare de servicii nr. 08/22.01.2013 cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: La data emiterii prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 581/21.11.2013 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, aferent obiectivului de investitie ,,Pasaj inferior Solventul".

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.