stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 11.10.2019
privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara asupra realizării PUZ ILSA II, ZONĂ MIXTĂ-LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚIU EXPOZIȚIONAL, SERVICII, BIROURI ȘI PARCAJE


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de Motive nr.CT2019-006270/ 11.10.2019 -a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
          Având în vedere Raportul de Specialitate nr.CT2019-006270/11.10.2019- al Direcției CLădir, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
          Având în vedere avizul favorabil nr.                  -al Serviciului Juridic;
         Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
          Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii;
          Având în vedere Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
          În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (2)  lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
          În conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se dă acordul privind realizarea PUZ ILSA II, ZONA MIXTA-LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚIU EXPOZITIONAL, SERVICII, BIROURI ȘI PARCAJE, conform Certificatului de Urbanism nr.2802 din 12.07.2018, conform Anexei.
     Acest acord nu trebuie să condiționeze și/sau influențeze obținerea celorlalte avize sau acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism.Celelalte instituții și autoritați publice și private nu se pot prevala de acest acord în îndeplinirea atribuților legale și emiterea acordurilor sau avizelor solicitate .

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădir, Terenuri și Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și SC Take Project SRL.

Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică:
             - Instituția Prefectului - Județul Timiș;
             - Primarului Municipiului Timișoara;
             - Direcției Urbanism;
             - Direcției Tehnice;
             - Direcției Economice;
             - Direcției de Mediu;
             - Direcției Dezvoltare;
             - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est/II Vest;
             - Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
             - Direcției Comunicare;
             - Biroului Audit;
             - Biroului Managementul Calității;
             - Compartimentului Control;
             - Mass-media locale;